A Scitec Sport- és Táplálkozástudományi Intézet
Adatkezelési tájékoztatója

1. Preambulum

A Scitec Sport- és Táplálkozástudományi Intézet Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 178.; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-321518; adószám: 26275772-2-41; a továbbiakban: az „Scitec Intézet", ügyvezetők: Gyenes András és Seres Attila) számára a személyes adatok védelme kiemelt jelentőséggel bír.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja a Scitec Intézet által nyújtott szolgáltatások igénybe vevőinek a teljes körű tájékoztatása a Scitec Intézet adatkezelési gyakorlatáról, az EU 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével („GDPR”), továbbá a 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban.

Tekintettel arra, hogy a Scitec Intézet által nyújtott sportdietetikai szolgáltatás egészségügyi szolgáltatásnak minősül, felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az ilyen adatok kezelése során az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény („Eüak.”) egyes rendelkezései kötelezően alkalmazandók.

2. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelések további részletei

2.1. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelések

A Scitec Intézet szolgáltatásaira az érintettnek a www.scitec-institute.com honlapon történő regisztrálást követően nyílik lehetősége időpontot foglalni. A regisztrációs felületen rögzített személyes adatok kezelésének a célja az érintett felhasználói profiljának a létrehozása, a szolgáltatásra történő jelentkezés végett. Az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulása.

Amennyiben az érintett a regisztrációs felületen a személyes adatait megadja, de ezt követően a Scitec Intézet szolgáltatásait nem veszi igénybe, a Scitec Intézet a felvett személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A regisztrációs adatokhoz kizárólag a Scitec Intézet illetékes kollégái jogosultak hozzáférni.

2.2 A sütikkel (cookie-k) kapcsolatos adatkezelések

A sütik (cookie-k) kisméretű adatfájlok, amelyek az internet böngészése közben automatikusan kerülnek elhelyezésre a felhasználók számítógépén vagy eszközén. A sütik a felhasználók szokásairól tartamaznak információkat, illetve a honlap használatát könnyítik meg.

A www.scitec-institute.com honlap üzemeltetése során a Scitec Intézet a zavartalan működés, a rendeltetésszerű használat folyamatos biztosítása érdekében sütiket használ. A honlap használatával egyidejűleg a felhasználó elfogadja, hogy az oldal a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval összhangban sütiket használ.

A honlap által használt sütik egy része funkcionális, amelyek segítségével az oldal személyre szabható, az újbóli bejelentkezés elkerülhető (pl. bejelentkezési adatok megjegyzése). Az ilyen adatok titkosítottak és a Scitec Intézet nem használja fel azokat más célra. Az oldal által használt sütik másik része analitikai típusú és a honlap látogatottságának felmérésére szolgál. Ezeket az adatok kizárólag statisztikai célokra használja fel a Scitec Intézet, a felhasználók név szerinti azonosítására nem kerül sor. A Scitec Intézet honlapja nem használ marketing célú sütiket.

A felhasználó böngészőjében módosíthatja a sütik beállításait, illetve törölheti is azokat, valamint lehetősége van a sütiket tiltani és korlátozni is.

2.3. A sportdietetikai szolgáltatással összefüggésben kezelt adatok

A felvett személyes adatokat, egészségügyi adatokat a Scitec Intézet a sportdietetikai szolgáltatás keretein belül egészségügyi szolgáltatóként kezeli összhangban az Eüak. rendelkezéseivel.

Az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes, írásbeli és kifejezett hozzájárulása. Az adatkezelés célja a sportdietetikai szolgáltatás nyújtása, az ügyfél sportteljesítményének a dietetika módszereivel történő támogatása, az ügyfél állapotának nyomon követése. A Scitec Intézet a sportdietetikai szolgáltatás nyújtása során kizárólag olyan személyes adatokat kezel, melyek a cél megvalósulásához, a felelős és magas szintű táplálkozási tanácsadáshoz elengedhetetlenül szükségesek.

A kezelt személyes adatokhoz kizárólag a Scitec Intézet dietetikusai, szakmai vezetője, ügyfélmenedzsere és sportmenedzsere jogosultak hozzáférni, mindannyian szigorú titoktartási kötelezettséggel.

A sportdietetikai szolgáltatás keretében kezelt egészségügyi dokumentációt az Eüak. rendelkezései értelmében a Scitec Intézet az adatfelvételtől számított 30 évig köteles megőrizni.

2.4. Az edzői szolgáltatással összefüggésben kezelt adatok

A felvett személyes adatokat, egészségügyi adatokat a Scitec Intézet az edzéstervezés szolgáltatás keretein belül az érintett előzetes, írásbeli és kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. Az adatkezelés célja a személyre szabott edzéstervek kidolgozása, az ügyfél teljesítményének nyomon követése.

A Scitec Intézet az edzéstervezési szolgáltatások nyújtása során kizárólag olyan személyes adatokat kezel, melyek a cél megvalósulásához, a felelős és magas szintű edzéstervezési szolgáltatáshoz elengedhetetlenül szükségesek. A kezelt személyes adatokhoz kizárólag a Scitec Intézet edzéstervezésért felelős munkatársai, szakmai vezetője, ügyfélmenedzsere és sportmenedzsere jogosultak hozzáférni, mindannyian szigorú titoktartási kötelezettséggel.

Az edzéstervezési szolgáltatás keretében kezelt személyes adatokat, egészségügyi adatokat a Scitec Intézet a polgári jog szerinti általános elévülési idő végéig, a szerződés megszűnésétől számított 5 évig tárolja.

2.5. A kombinált szolgáltatással összefüggésben kezelt adatok

Abban az esetben, ha az ügyfél mind az edzői, mind a sportdietetikai szolgáltatást igénybe kívánja venni, a 2.3 és 2.4 pont rendelkezései megfelelően irányadók, azzal az eltéréssel, hogy ebben az esetben

  • a Scitec Intézet sportdietetikai szolgáltatásában közreműködő dietetikusok az edzői szolgáltatással összefüggésben kezelt adatokat is jogosultak megismerni, annak érdekében, hogy még személyre szabottabb, az edzéstervvel is összeegyeztetett táplálkozási tanácsokkal láthassák el az ügyfelet;
  • azon adatok tekintetében, melyek az edzéstervezéshez és a sportdietetikához is szükségesek, az EÜ adatkezelési törvényben rögzített 30 éves megőrzési idő lesz irányadó, nem pedig a 2.4. pontban hivatkozott időtartam.
2.6. A számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés

A sportdietetikai és az edzői szolgáltatások nyújtása olyan gazdasági eseménynek minősülnek, amelyek esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján meg kell őriznie az ezen gazdasági eseményt alátámasztó számviteli bizonylatokat (számlákat). Az adatkezelés célja a számviteli kötelezettségek teljesítése. Ezen adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

Az adatkezelés során a Scitec Intézet az érintett nevét, általa megadott számlázási címet, illetve a szolgáltatással összefüggő adatokat tárolja. A Scitec Intézet ezen személyes adatokat 8 évig őrzi meg.

A Scitec Intézet részéről a számlákhoz az Értékesítési Vezető, az ügyfélmenedzser valamint a sportmenedzser jogosultak hozzáférni.

2.7. A tudományos kutatás céljából történő adatkezelés

A Magyar Tudományos Akadémiával, valamint a Testnevelési Egyetemmel együttműködésben a Scitec Intézet tudományos kutatásokat folytat a szolgáltatásaival összefüggésben tárolt adatok segítségével. A tudományos kutatások során a Scitec Intézet különösen a sportolói táplálkozás, a sporttáplálék-kiegészítők és a sportolói teljesítmény összefüggéseit vizsgálja. A kutatási módszer többek között a Scitec Intézet ügyfeleinek a szolgáltatások igénybevétele előtti, közbeni és utáni állapotának, paramétereinek összehasonlításán alapul.

A Scitec Intézet kizárólag azon érintettek személyes adatait kezeli kutatási célból, akik ehhez külön, kifejezetten hozzájárultak. Amennyiben az érintett a kutatási célú adatkezeléshez hozzájárul, elfogadja, hogy a kutatáshoz a Scitec Intézet további kiegészítő adatok (pl. szocio-demográfiai adatok) megadását kéri. A kiegészítő adatok rögzítésének célja a kutatási eredmények teljesebbé tétele, és a kutatási eredmények szociológiai összefüggésekkel együtt történő esetleges publikálása. A rögzítésben a Scitec Intézet illetékes munkatársai vesznek részt.

A Scitec Intézet a tudományos elemzésekhez szükséges személyes adatokat az érintett személyazonosító adataitól elkülönülten, kódszámhoz kapcsolva továbbítja a kutatásban résztvevő harmadik személyek részére. A Scitec Intézet szakmai vezetőjének kivételével a tudományos adatelemzésekben a Scitec Intézet oldaláról nem vesz részt olyan személy, aki egyébként az ügyféladatbázishoz hozzáfér, vagy a kódolt adatok alapján képes az érintett személyazonosságát megállapítani.

A Scitec Intézet a kizárólag kutatási célból tárolt adatok megőrzési idejét 3 évente felülvizsgálja és dönt az adatok kódszámának eltávolításáról.

2.8. Hírlevelek küldése céljából kezelt személyes adatok

A Scitec Intézet az érintett kifejezett, előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján hírlevelet küld az általa végzett tevékenységgel, az általa szervezett eseményekkel, illetve a kutatási eredményeivel kapcsolatban. A Scitec Intézet ebből a célból a hírlevélre regisztráló érintettek nevét és e-mail címét rögzíti, kezeli és tárolja az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A marketing tevékenység keretében a Scitec Intézet, valamint a marketing támogatást nyújtó adatfeldolgozója egészségügyi adatokat nem kezel. Marketing célból a kezelt személyes adatokhoz kizárólag a Scitec Intézet illetékes, titoktartásra kötelezett munkatársai, valamint a marketing támogatást nyújtó adatfeldolgozó jogosultak hozzáférni.

3. Adatfeldolgozók

3.1. A Scitec Intézet által kezelt adatok tekintetében az eSpirit Kft. (székhely: 1138 Budapest, Turóc utca 11. 3. em. 2.; nyilvántartó bíróság: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; 01-09-869141; adószám: 13078702-2-41) adatfeldolgozónak minősül.

Az eSpirit Kft. támogatja a Scitec Intézet honlapját valamint informatikai nyilvántartó rendszerét, így az együttműködés keretében a honlapon, valamint a nyilvántartó rendszerben kezelt személyes adatokhoz (ideértve az érintettre vonatkozó egészségügyi adatokat is) hozzáférhet, azokon a Scitec Intézet megbízásából és utasításai szerint technikai műveleteket végezhet.

3.2. A Scitec Intézet által kezelt adatok tekintetében további adatfeldolgozónak minősül a Scitec Ipari és Kereskedelmi Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Csörsz árok köz 2.; központi ügyintézés helye: 1138 Budapest, Váci út 178.; nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-09-178132; adószám: 12299953-2-44).

A Scitec Ipari és Kereskedelmi Kft. kommunikációs, hr, informatikai valamint üzleti támogatást nyújt a Scitec Intézet számára, mely együttműködés keretében a Scitec Intézet által kezelt személyes adatokhoz a Scitec Kft. korlátozott hozzáférési joggal rendelkezik.

3.3. A Scitec Intézet által kezelt adatok tekintetében adatfeldolgozónak minősül továbbá a Microsoft Magyarország Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1031 Budapest, Graphisoft Park 3.; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-262313; adószám: 10836653-2-44), mely a személyes adatok tekintetében tárhely-szolgáltatást nyújt.

3.4. Amennyiben az érintett a kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Scitec Intézet a számára hírleveleket küldjön, az érintett nevét és e-mail címét adatfeldolgozóként a hírlevelek összeállításával, kiküldésével összefüggésben a KRQ Kommunikációs Korlátolt Felelősségű sTársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. A. ép. 6. em.; cégjegyzékszám: 01-09-897997) is kezeli.

4. Adatbiztonság

A Scitec Intézet és adatfeldolgozói az adatkezeléseket az adatbiztonsági elvárásoknak való megfeleléssel teljesítik. Ebben a körben megteszik mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítják azon eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi követelmények teljesüléséhez szükségesek, különös tekintettel az egészségügyi adatok védelmére.

5. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

5.1. Tájékoztatás kéréséhez való jog. Az érintett tájékoztatást kérhet a személyes adatairól. Ebben az esetben az Scitec Intézet írásban vagy elektronikus levél útján tájékoztatja az érintettet arról, hogy milyen személyes adatokat, milyen adatkezelés célokból és mennyi ideig kezeli, milyen jogok illetik meg az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról.

A Scitec Intézet adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége: dr. Kalocsay Beáta (e-mail: dposcitec-institute.com; postai úton: Scitec Sport- és Táplálkozástudományi Intézet Kft., 1138 Budapest, Váci út 178).

5.2. Másolat kéréséhez való jog. Az érintett másolatot kérhet a személyes adatairól. A másolat kéréshez való jogot a Scitec Intézet papír alapon tárolt személyes adatok esetében a dokumentum fénymásolata vagy szkennelése útján, az elektronikus úton tárolt személyes adatok esetében elektronikus adathordozóra való kimentéssel vagy kinyomtatással teljesíti.

5.3. Helyesbítéshez való jog.Az érintett kérheti, hogy a Scitec Intézet a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítse.

5.4. Korlátozáshoz való jog. Az érintett az adatkezelés korlátozását kérheti, ha

  • ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
  • a Scitec Intézetnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az Scitec Intézet a korlátozásra irányuló kérelmet úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat külső adathordozóra kimenti.

5.5. Adathordozhatósághoz való jog. Az érintett jogosult arra, hogy

  • a rá vonatkozó vagy az általa a Scitec Intézet rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, vagy
  • ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Scitec Intézet megakadályozná.

Amennyiben a Scitec Intézet és az érintett által megjelölt másik adatkezelő között technikailag megvalósítható, akkor az érintett jogosult arra, kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

5.6. A joggyakorlás közös szabályai. A Scitec Intézet az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A kérelem megtagadása esetén a Scitec Intézet a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Scitec Intézet fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a Scitec Intézet meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

5.7. Jogorvoslati lehetőségek. Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalatnaih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.

ALL RIGHT RESERVED SCITEC INSTITUTE 2018